Cầu Trái Tim Việt 02 Tại Bạc Liêu Sắp Khởi Công. Việc Chuẩn Bị Thế Nào? Quoc Vo Về Được Không?